Zdrowie

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku w województwie podlaskim ZUS wypłacił 480 jednorazowych odszkodowań w związku z wypadkiem przy pracy. Wypłaty sięgają 2,7 mln zł.

Przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 5,6 tys. zł.

Z kolei w 2022 roku Oddział ZUS w Białymstoku wypłacił jednorazowe odszkodowania o łącznej wartości prawie 9,7 mln zł. Taką kwotę otrzymało 1 629 osób. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 5,08 tys. zł. Podobnie przedstawiają się statystyki z roku 2021. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej otrzymało 1655 mieszkańców naszego regionu na łączną kwotę 10 mln zł. Przeciętna rekompensata za uszczerbek na zdrowiu wyniosła 5,8 tys. zł.

W tym samym czasie w 2022 roku w całym kraju odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy otrzymało 44 tys. osób, a łączna kwota wypłaconych należności przekroczyła 326 mln zł. Rok 2021 to również 44 tys. wypłaconych świadczeń, na łączną kwotę 308 mln. zł

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest orzekany po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS.

Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. W porównaniu do ubiegłego roku kwota wzrosła o 136 zł. Aktualna wysokość kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązywać będą do 31 marca 2024 r. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jednorazowe odszkodowanie na wniosek

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny  wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji wystawiony nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentację medyczną,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku,
  • prawomocny wyrok sądu pracy,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

– Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności – Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodaje rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik