MotoryzacjaWiadomości

Przebudowa ulicy Raginisa

Dzięki porozumieniu zawartemu między Miastem Białystok a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została dziś (12 kwietnia) podpisana umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 676 – ulicy Władysława Raginisa na odcinku od ulicy Baśniowej do granic miasta. 

Na zlecenie Miasta została wykonana dokumentacja techniczna planowanej przebudowy. Koszt dokumentacji wyniósł prawie 292 tys. zł. Jej wykonanie umożliwia uzyskanie niezbędnych dokumentów (decyzji, pozwoleń, uzgodnień według prawa budowlanego) pozwalających na realizację inwestycji.

– Dzięki tej inwestycji poprawi się standard techniczny drogi, podniesie się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbiór wód opadowych – podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie jezdnie bitumiczne, skrzyżowania z ulicami:
  • Rycerską, drogą gminną nr 110055B i Baśniową, drogą gminną nr 100514B,
  • Jaroszówką, drogą gminną nr 100523B i Jutrzenki, drogą gminną nr 100527B,
  • Uśmiechu (drogą bez numeru) i Baśniową, drogą gminą nr 100514B,
  • Gwiazdkową, drogą gminną nr 100114B.

Prace obejmą też m.in. budowę jezdni dodatkowych do obsługi przyległych posesji, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych z wiatami przystankowymi, przebudowę pętli autobusowej, budowę chodników i ramp dla pieszych, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie sygnalizacji świetlnej, sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, oświetlenia. Zostaną też ustawione ekrany akustyczne. Będą wykonane nasadzenia pnączy w wybranych miejscach przy ekranach, powstaną zieleńce, odbędą się nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach zawartych wzajemnych porozumień Miasto Białystok wzięło na siebie i zrealizowało przebudowę Węzła Porosły, natomiast teraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje ulicę Raginisa. 

Źródło informacji i fot.: UM Białystok