WIADOMOŚCI

Wstąp w szeregi podlaskiej KAS

 • Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim
 • Do 2 września br. kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby
 • Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 11 etatów

Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy, Oddział Celny w Połowcach).

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj.:

 • obywatelstwo polskie,
 • odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • oraz nieposzlakowana opinia.

Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

 • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
 • test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
 • test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze od ok. 3 779,50 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansownania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

tekst i fot.: Radosław Hancewicz – Rzecznik prasowy podlaskiej KAS