WIADOMOŚCI

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Prawo do zasiłku pogrzebowego może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Przysługuje ono nie tylko członkom rodziny zmarłego, ale także osobom obcym lub instytucjom. Może to być, np. pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy, o ile udokumentują poniesione koszty pogrzebu. Tylko w ubiegłym roku w całym kraju ZUS wypłacił niemal 354 tys. zasiłków pogrzebowych, w regionie 8,5 tys.

– Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu po zmarłym, który był ubezpieczony (np. pracowniku) lub który pobierał wypłacane przez ZUS świadczenie (np. emeryturę). Zasiłek przysługuje także po członku rodziny ubezpieczonego albo emeryta lub rencisty — informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kwota przysługującego zasiłku pogrzebowego

Wysokość wypłacanego zasiłku pogrzebowego określa art. 80 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2011 r. kwota przysługującego świadczenia nie zmieniła się i wynosi maksymalnie 4 tys. zł.

– Na pełną kwotę zasiłku – 4 tys. zł może liczyć członek rodziny, który organizuje pogrzeb bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Członkami rodziny są: małżonek, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, a także rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna – wyjaśnia rzeczniczka.

Jeżeli organizacją pogrzebu zajmuje się osoba obca lub instytucja (np. sąsiad, ciotka, wujek osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), zasiłek jest wypłacany w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie więcej niż 4 tys. zł. Jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób albo kilka podmiotów, to zasiłek jest dzielony między wszystkich uprawnionych. Podział jest proporcjonalny do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast w sytuacji, gdy pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny poniósł również wydatki z nim związane, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS-ie

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
  • Odpis skrócony aktu zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
  • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli oryginały rachunków zostały złożone w banku, wówczas należy dostarczyć kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
  • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej).
  • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jeżeli pogrzeb organizowało Państwo, organizacja politycznej lub społeczna, wówczas osoba występująca z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy, musi dołączyć zaświadczenie właściwego:

  • organu administracji publicznej
  • organizacji stwierdzające pokryciu kosztów pogrzebu
  • oraz rachunki potwierdzające poniesione koszty

Terminy złożenia wniosku i wypłaty zasiłku pogrzebowego

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Źródło: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik