WIADOMOŚCI

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2023 r. waloryzacji podlegają nie tylko emerytury i renty, lecz również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie podwyższony do kwoty 294,39 zł. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 114,8 proc.

Tak jak świadczenia emerytalno-rentowe, również wypłacane wraz z nimi dodatki są podwyższane procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najczęściej przysługujący dla naszych świadczeniobiorców dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od potrąceń oraz nie jest opodatkowany. Prawo do niego nie zależy od wysokości dochodów. – Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego, to może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – dodaje rzeczniczka.

Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca wynosić będą:
  • dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł,
  • dodatek kombatancki – 294,39 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 44,16 zł,
  • dodatek do renty inwalidy wojennego – 1127,12 zł,
  • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 294,39 zł,
  • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł.

Ryczałt energetyczny – 255,17 zł.


Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: pixabay.com