WIADOMOŚCI

Ile uczeń i student może dorobić do renty rodzinnej?

Zbliżają się wakacje. Uczniowie i studenci w tym czasie chętnie podejmują pracę. Jeśli otrzymuję rentę rodzinną z ZUS-u, mogą do niej dorobić, ale muszą uważać, by dodatkowe zarobki nie spowodowały, że Zakład zmniejszy, czy zawiesi wypłacane świadczenie.

– Na to, czy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będzie miał przychód np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca do końca sierpnia 2022 r. jest to kwota 4364,70 zł brutto. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od czerwca 8105,80 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną rentę.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(4364,70 zł), ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (8105,80 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby to kwota 588,19zł.

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznej kwoty przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pexels