Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Pieszo-rowerowe przejście pod torami PKP w Białymstoku

Zakończyła się budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP w Białymstoku. Inwestycja została zrealizowana jako ostatni etap projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. Miasto pozyskało na ten cel dotację z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było bezkolizyjne połączenie ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa z ul. Św. Rocha i centrum przesiadkowym przy dworcu PKP i PKS dla ruchu pieszego i rowerowego. Z przejścia istnieje możliwość wyjścia na perony PKP. W ramach inwestycji zostały też wykonane dwa szyby windowe prowadzące na peron nr 1 oraz nr 4.

Przejście podziemne ma ok. 164 m długości, 8 m szerokości i 3 m wysokości. Do realizacji inwestycji użyto ok. 3600 m3 betonu konstrukcyjnego, 2000 m3 betonu niekonstrukcyjnego i  550 ton stali zbrojeniowej. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG. Umowa została podpisana 17 listopada 2020 r. w formule „projektuj i buduj”. Budowa tunelu kosztowała ponad 50 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wyniosło blisko 34 mln zł.

W ramach odrębnej inwestycji wykonano zadaszenia przejścia podziemnego pieszo– rowerowego pod torami kolejowymi. Umowa na realizację tego zadania została podpisana  18 lipca 2023 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Krzysztof Piaszczyk (Częstochowa). Wartość kontraktu wyniosła ponad 5,6 mln zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – ponad 3,7 mln zł. W ramach inwestycji wykonano zadaszenia pochylni prowadzących do przejścia podziemnego w formie łuków ram stalowych pokrytych specjalnym szkłem. Łączna waga konstrukcji stalowej zadaszenia to ok. 70 ton, a powierzchnia szkła użytego do wykonania zadaszenia – ok. 1750 m2, co odpowiada wielkości czterech boisk do koszykówki.

Budowa przejścia kończy realizację projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. Jego głównym celem było zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Białymstoku i na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu została zapewniona integracja infrastrukturalna wszystkich form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji białostockiej poprzez powiązanie wykorzystania autobusowej komunikacji miejskiej i rowerowej z istniejącą komunikacją regionalną – autobusową i kolejową.

– To przedsięwzięcie przynosi korzyść wszystkim użytkownikom dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście – podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Mamy nadzieję, że przyczyni się też do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i szkoły, a tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego, co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia naszych mieszkańców.

W ubiegłym roku zostały zakończone etapy związane z budową centrum przesiadkowego w okolicach dworca PKP i PKS, przebudową układu drogowego ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej, a także zakupem zeroemisyjnego taboru autobusowego (20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji wolnego ładowania instalowanych w zajezdniach operatorów). Wprowadzono też ponadstandardowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami polegające na wyposażeniu taboru w nadajniki sygnału (beacony) i udostępnieniu aplikacji mobilnej dla osób niewidomych i niedowidzących, automatycznie wyzwalającej  zapowiedzi głosowe dot. odjazdów z danego przystanku za pomocą głośnika w telefonie. W wyniku realizacji całego projektu powstało ok. 1,8 km ścieżek rowerowych, ok. 18 tys. m2 chodników, wyznaczono ok. 2,42 km buspasów, wykonano nasadzenia zieleni, w tym ponad 17 tys. szt. krzewów oraz 253 drzewa, zbudowano też zbiorniki retencyjne.

Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 212,2 mln zł. 85% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z UE (154,6 mln zł).

Źródło: UM Białystok
fot.: Adam Ludwiczak