PRACA

Mniej umów o dzieło niż rok temu, ale więcej formularzy RUD

W 2023 r. odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r. Mimo tego w tym czasie do ZUS-u przekazano więcej formularzy RUD niż rok wcześniej.

Już od ponad 3 lat został wprowadzony obowiązek zawiadomienia ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło. Każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, musi poinformować o tym ZUS na formularzu RUD. Tylko w 2023 r. w całej Polsce do ZUS-u przekazano 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. I choć w 2023 r. złożono do Zakładu więcej formularzy RUD (o 50,5 tys.) niż w 2022 r., to zgłoszono na nich mniej umów o dzieło (o 81,5 tys.). – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy zarejestrowani w ZUS-ie – to 97,14 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys. Stanowią one 1,79 proc. ogółu zgłaszających.

Formularze RUD – gdzie najwięcej

Najwięcej formularzy RUD na 10 tys. płatników składek złożono w województwie mazowieckim – 11 933 oraz w województwie dolnośląskim – 10 508. Najmniej w województwie warmińsko-mazurskim – 1614. W województwie podlaskim na 10 tys. płatników składek złożono 2454 formularze RUD.

Najczęściej podmioty zobowiązane do przekazania informacji składają zgłoszenie umowy o dzieło za pośrednictwem kanału PUE (prawie 90 proc.). Świadczy to, o znacznym stopniu elektronizacji kontaktów płatników składek z ZUS-em.

Gdzie najwięcej umów o dzieło

Najwięcej umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek zgłoszono w województwie mazowieckim – 15 430 oraz w województwie śląskim – 12 638. Najmniej umów o dzieło zgłoszono w województwie warmińsko-mazurskim – 1800. W województwie podlaskim było ich 2628 na 10 tys. płatników składek. Takie umowy zgłosiło 318 na 10 tys. aktywnych płatników w regionie.

Wykonawcy umów o dzieło

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w formularzach RUD zgłoszono 344,7 tys. wykonawców umów o dzieło. W odniesieniu do liczby ubezpieczonych, która wynosiła 16,2 mln, oznacza to, że na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 213 osób zgłoszonych jako wykonujący umowy o dzieło
w formularzu RUD, w województwie podlaskim – 194. Najwięcej wykonawców umów
o dzieło było z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,25 proc. zgłoszonych wykonawców. W województwie podlaskim 2,37 proc. Z danych ZUS-u wynika, że częściej umowy o dzieło podejmują mężczyźni niż kobiety, a największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30 – 39 lat.

W 2023 r. umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni. Zgłaszane były one przede wszystkim przez płatników składek. W przeważającej większości są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną, w zakresie informacji i komunikacji oraz przetwórstwa przemysłowego. Podmioty te zgłaszają do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Ich siedziba mieści się w województwie mazowieckim. W województwie podlaskim dominujące sekcje PKD płatnika składek to:

 • M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -16,18 proc.
 • R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją -10,21 proc.
 • C – Przetwórstwo przemysłowe- 9,87 proc.
 • S – Pozostała działalność usługowa – 9,52 proc.
 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle -7,86 proc.

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Umowy o dzieło zawierano w ubiegłym roku również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD, to prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Tego typu umowy, najczęściej podpisywano z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Nieco rzadziej, umowy o dzieło, były też podpisywane z obywatelami:

 • Białorusi – 21,31 proc.,
 • Niemiec – 3,87 proc.,
 • Wielkiej Brytanii – 2,65,
 • Rosji – 2,57 proc.,
 • Hiszpanii – 2,06 proc.,
 • Włoch – 1,98 proc.,
 • Francji – 1,96 proc.

Żródło: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik