WIADOMOŚCI

Budowa węzła intermodalnego

Trwa budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku. Część prac w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej i Mikołaja Kopernika zostało zakończonych, kolejne są w trakcie. Niedługo rozpoczną się następne etapy prac inwestycyjnych. Warto poznać szczegóły związane ze zmianami organizacji ruchu.

Na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino i Św. Rocha została przebudowana infrastruktura podziemna a nieliczne prace w tym zakresie są na ukończeniu. Zakończenie robót na tym skrzyżowaniu planowane jest na 10 marca 2023 r. Na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino i Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przebudowana infrastruktura podziemna kolidująca z przebudową drogi, a do pełnego zakończenia pozostała przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka sieci gazowej. Natomiast na ul. Stołecznej realizowane są prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz dużego zbiornika retencyjnego. Po zakończeniu prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej zostaną rozpoczęte roboty drogowe (roboty ziemne, ustawienie krawężników, budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych itp.). Po wykonaniu niezbędnych robót na tych odcinkach wykonawca skupi się na skrzyżowaniu ulic: M. Kopernika z ul. Łomżyńską i Bohaterów Monte Cassino.

Na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej dotychczas została przebudowana infrastruktura podziemna i aktualnie prowadzone są prace związane z przebudową kanału deszczowego. Po zakończeniu przebudowy wykonawca przystąpi do budowy skrzyżowania – wykonania robót drogowych, m.in. wykonania warstw konstrukcyjnych obu jezdni wraz z połączeniem z ul. Łomżyńską, budowy chodników, ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej. Równolegle planowane są (na jednej jezdni) roboty bitumiczne na ul. Łomżyńskiej i ul. Bohaterów Monte Cassino, aby jak najszybciej udrożnić ruch lokalnego osiedla.

Obecnie, na potrzeby przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, został wprowadzony projekt czasowej organizacji ruchu, polegający na zamknięciu części odcinka jezdni ul. M. Kopernika w rejonie skrzyżowania z ulicą Łomżyńską. Ponadto w najbliższym czasie planowane jest także częściowe, krótkotrwałe zamknięcie części jezdni po stronie lewej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (od strony McDonalda).

W tym rejonie miasta prowadzone są równolegle cztery budowy, co powoduje konieczność bieżącej koordynacji robót, w szczególności zapewnienia dojazdów i dojść pieszych mieszkańcom miasta. Prowadzone budowy to: przebudowa układu drogowego ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej ze skrzyżowaniem z ul. M. Kopernika i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Św. Rocha; budowa centrum przesiadkowego; budowa przejścia pieszo-rowerowego podziemnego pod torami PKP; przebudowa linii kolejowej E75 realizowana przez PKP. Wszystkie inwestycje wymagają zapewnienia dojazdu do placów budów i dowozu niezbędnego sprzętu i materiałów.

Tekst: UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak