WIADOMOŚCI

Deklaracja o źródłach ciepła

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Właściciele domów, zarządcy budynków  powinni wywiązać się z tego obowiązku do 30 czerwca. Za niezłożenie deklaracji grozi grzywna.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW (np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp.). Powinni to zrobić do 30 czerwca.

Wybierz dogodny sposób złożenia deklaracji

Deklarację można pobrać i złożyć w wybrany sposób przez stronę internetową, osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Aby złożyć deklarację internetowo, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych i platformą informacyjną na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym będzie stanowić narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla mieszkańców zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego lub inwentaryzacji budynku.

Anna Kowalska UM Białystok
fot. pixabay.com