WIADOMOŚCI

Kara dla Cash Service 4 Home

  • Firma pożyczkowa Cash Service 4 Home bezprawnie zawyżała opłaty za wizyty w domach konsumentów, którzy opóźniali się ze spłatą rat.
  • Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego poszkodowanym konsumentom przysługuje zwrot części pieniędzy.
  • Ponadto Prezes Urzędu nałożył na spółkę 510 tys. zł kary.

[Warszawa, 28 grudnia 2021 r.] Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję wobec firmy pożyczkowej Cash Service 4 Home. Stwierdził, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów, nakazał usunąć skutki nieuczciwych praktyk i nałożył karę finansową.

Najpoważniejszy zarzut wobec Cash Service 4 Home dotyczył opłat za tzw. wizyty automatyczne, które następowały, gdy konsument spóźniał się z zapłatą raty. Kwoty te rażąco, bo nawet 50-krotnie, przekraczały limit opłat za opóźnienie, dozwolony w ustawie o kredycie konsumenckim – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z przepisami łączna wysokość wszystkich kosztów naliczanych konsumentowi w związku z zaległościami w spłacie pożyczki nie może być wyższa niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie (obecnie wynoszą one 14,5 proc. – stan na 27 grudnia 2021 r.).

W okresie stosowania przez spółkę kwestionowanej praktyki maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w Polsce nie przekraczała 14 proc. w skali roku. Oznacza to, iż w przypadku sześciodniowej zaległości z zapłatą tygodniowej raty w wysokości np. 200 zł, odsetki za opóźnienie nie powinny przekroczyć ok. 45 groszy, tymczasem opłaty za każdą wizytę automatyczną wynosiły kilkadziesiąt razy więcej. Już po wszczęciu postępowania w lipcu 2020 r. firma Cash Service 4 Home zaniechała tej praktyki.

Prezes UOKiK zakwestionował także naruszanie przez spółkę obowiązku rzetelnego i pełnego informowania konsumentów o stopie zadłużenia przeterminowanego i innych opłatach za opóźnienie.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek podać zarówno w umowie pożyczki, jak i w formularzu informacyjnym, aktualnie obowiązująca wysokość procentową odsetek maksymalnych za opóźnienie. Tymczasem firma Cash Service 4 Home informowała wyłącznie o tym, że jest to wartość zmienna i od czego ona zależy, nie realizując wymogu przekazywania jasnej i rzetelnej informacji w tym zakresie. Ostatni zarzut dotyczył nieczytelnych umów – były one sporządzone bardzo małą czcionką (ok. 1 mm).

Wskutek zakwestionowanych praktyk spółki Cash Service 4 Home konsumenci mogli mieć trudność z zapoznaniem się z umową przed jej podpisaniem. Nie dostawali też pełnych informacji na temat maksymalnych opłat za opóźnienie. Wszystko to utrudniało rzetelną ocenę skutków decyzji o skorzystaniu z oferty pożyczkodawcy. Ponadto konsumenci mogli nawet nie zdawać sobie sprawy, że firma bezprawnie pobierała od nich rażąco zawyżone opłaty za wizyty automatyczne. Te pieniądze zgodnie z wydaną decyzją spółka powinna zwrócić poszkodowanym – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Każdy konsument, który uiścił opłatę za wizytę automatyczną w zawyżonej wysokości, może się ubiegać o zwrot nienależnie pobranej kwoty, czyli tej powyżej dozwolonego prawem limitu. Powinien w tym celu złożyć w Cash Service 4 Home reklamację i podać numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. W ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji spółka musi poinformować o takiej możliwości wszystkich poszkodowanych. Potem na zwrot pieniędzy ma 60 dni od złożenia przez nich reklamacji.

Prezes UOKiK nałożył też na Cash Service 4 Home karę w wysokości 510 tys. zł. Decyzja jest nieprawomocna.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie