RODZINA

„Matczyna emerytura” nie tylko dla matek

„Matczyna emerytura” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które w całym kraju pobiera ponad 58 tys. osób, a w województwie podlaskim 1321. Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1780,96 zł brutto.

Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, gdyż zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci, mogą ubiegać się po osiągnięciu 60 lat o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli „matczyną emeryturę” – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

O świadczenie to mogą starać się nie tylko kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci, osiągnęły 60 lat i nie mają niezbędnych środków utrzymania, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu po 65. roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci- dodaje rzeczniczka.

Maksymalna kwota „matczynej emerytury” wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W naszym regionie otrzymuje ją 350 osób. – Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż emerytura minimalna, świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie do pobieranej renty lub emerytury do wysokości kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą (1780,96 zł brutto) a wysokością pobieranej emerytury albo renty. Na przykład, jeśli obecnie wypłacana jest renta w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto. W województwie podlaskim takie uzupełnienie do minimalnej emerytury otrzymuje 971 osób– wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Świadczenie na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Do wniosku (w ZUS formularz ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (w ZUS druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia. Zanim Prezes ZUS lub Prezes KRUS podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, ustali, czy spełniony jest warunek nieposiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Wysokość niezbędnych środków utrzymanie porównuje się do kwoty najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia brane są pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Ważne

Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszystkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego