ZDROWIE

Świadczenie z ZUS-u czy wypłacane przez organ gminy

Świadczenie wspierające, które weszło w życie 1 stycznia 2024 r., będzie przyznawał i wypłacał ZUS. Wsparcie udzielane będzie bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak dotychczas w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – jej opiekunowi. Obu tych wypłat nie wolno łączyć.

Podczas ubiegania się o świadczenie wspierające warto przemyśleć, które ze świadczeń będzie korzystniejsze czy z ZUS-u, czy wypłacane przez organ gminy. Oba świadczenia nie mogą być wypłacane jednocześnie. Jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata tych świadczeń ulegnie wstrzymaniu z mocy prawa.

– Jeśli pokrywa się okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi, z okresem, za który ZUS przyzna osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Gmina wyda opiekunowi decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu za okres, za który wypłacone świadczenia z gminy pokryło się z okresem, za który ZUS przyznał świadczenie wspierające.

– We wniosku o świadczenie wspierające (formularz SWN) można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia, tak aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków – tłumaczy rzeczniczka.

Wnioskodawca może również wycofać wniosek o świadczenie wspierające także po przyznaniu świadczenia. W takim przypadku przyznane prawo do świadczenia wspierającego zostanie uchylone, a jeżeli doszło do wypłaty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranego świadczenia wspierającego.

Wysokość świadczenia wspierającego

Po wydaniu decyzji przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, gdy stanie się ona ostateczna, warto wiedzieć, ile będzie wynosiło świadczenie wspierające. Dzięki temu łatwiej będzie dokonać wyboru, które wsparcie będzie dla nas korzystniejsze.

Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi:

  • 220 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – aktualnie obowiązująca kwota to 3495 zł
  • 180 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia – 2859 zł
  • 120 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia – 1906 zł
  • 80 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia – 1271 zł
  • 60 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia – 953 zł
  • 40 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia – 635 zł.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu SWN. Wcześniej jednak należy otrzymać ostateczną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawaną przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie wspierające

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć najwcześniej w miesiącu, gdy decyzja wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ustalająca poziom wsparcia stała się ostateczna. Jeśli wniosek o świadczenie SWN zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja wojewódzkiego zespołu (WZON) stała się ostateczna albo decyzja uprawomocniła się w sytuacji złożenia do sądu odwołania od tej decyzji, ZUS wypłaci świadczenie od daty, od której przyznano uprawniającą ilość punktów. Wnioski zgłoszone przedwcześnie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik