Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Opaski dla seniorów

Ważna informacja dla mieszkańców Białegostoku w wieku 65 lat i więcej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza rekrutację seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem zwróconych do MOPR opasek bezpieczeństwa w ramach Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.

Celem programu jest przede wszystkim poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Dostęp do niewykorzystanych opasek – w miarę posiadania ich przez MOPR – zastanie zapewniony osobom w wieku od 65. roku życia, zakwalifikowanym do Programu w ramach rekrutacji.

Opaski bezpieczeństwa są wyposażone m.in. w:
  • funkcję zegarka,
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • geolokalizację (lokalizator GPS),
  • pomiar tętna.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Obecnie jest możliwa rekrutacja 250 seniorów. Dlatego MOPR zaprasza zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania chęci ponownego wykorzystania opasek bezpieczeństwa poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia seniora”, które są dostępne na stronie MOPR i dostarczenie jej do siedziby MOPR w Białymstoku, ul. I. Malmeda 8 w godz. 8.00–15.00 (kancelaria, pok. 1, I piętro) w terminie do 15 lutego 2023 roku (decyduje kolejność wpływu wniosków do MOPR).

W przypadku wpływu do MOPR 250 wniosków przed upływem wskazanego wyżej terminu rekrutacja seniorów zostanie zamknięta.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia seniora” dokona pracownik socjalny MOPR w miejscu zamieszkania seniora, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Kwalifikacji do programu dokona MOPR.

Program finansowany będzie ze środków własnych gminy oraz – w przypadku pozyskania środków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 – również z dotacji celowej z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” są udzielane pod nr telefonów: 85 879 77 13, 85 879 77 11, 85 879 77 07.

Źródło informacji: UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak