logo
czytaj E-gazety prasa online


Wchodzi w życie świadczenie 500+
dla niesamodzielnych

2019-10-01

fot. ZUS

Tylko we wrześniu ZUS w województwie podlaskim przyjął prawie 7 tys. wniosków. 61 proc stanowiły kobiety, a niecałe 30 proc osoby w wieku 75 lat i powyżej. Aż 86 proc. to osoby pobierające świadczenia z ZUS. Jedynie 33 proc. spośród ubiegających się o dodatek posiada orzeczenie uprawniające do świadczenia a pozostali będą musieli być przebadani.

Sale Obsługi klientów w Oddziale, Inspektoratach i Biurach Terenowych odwiedziło blisko 52 tys. osób. To świadczenie jest wsparciem dla najuboższych, ale aby je otrzymać należy złożysz wniosek w ZUS, KRUS lub innego organu rentowego i spełnisz określone w ustawie warunki.

- Podstawowym kryterium, które jest wymagane - to mieć ukończone 18 lat, być niezdolnym do samodzielnej egzystencji i posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, mieszka na terytorium Polski a łączna kwota świadczeń brutto wypłacana ze środków publicznych nie może przekracza 1600zł.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jeśli suma otrzymywanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych takich jak emerytury, renty lub innego wymienione w ustawie, jest wyższa niż 1100 zł brutto, ale nie przekracza 1600zł brutto, należy liczyć się z pomniejszeniem dodatku. Wysokość świadczenia uzupełniającego obliczana jest bowiem jako różnica pomiędzy 1600zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest wymagane obowiązkowo.

Należy pamiętać, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje uprawnień do tego dodatku. Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego, który przysługuje po ukończeniu 75-tego roku życia również nie uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji jest również orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane dla celów rentowych lub nierentownych.

Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019r. decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności wymaganej do jej wydania, a po tej dacie w ciągu 30 dni również od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego